Kustjägarna skapas

Källa: Per Ax:son Hambrunger

1929             Inom det numera saligen avsomnade svenska Kustartilleriet (1902-  

                      2002), intog överstelöjtnanten Maths ”Riffkabylen” Holmström (1879-1947)  

                      en framträdande plats och spelade en viktig roll. 

                      Maths Holmström

                      1879-1947

                      överstelöjtnant

                      I hans år 1929 utgivna bok: ”Studier över ett rörligt kustförsvar”, framförs idéer 

om bl a skärgårdsinfanteri med pansrade och bestyckade landstigningsbåtar, 

                      vilka får sägas utgöra embryona till dagens moderna amfibieförband och 

                      dess kustjägare.

1934              Grundläggande tänkande om fasta kustartilleriförbands närförsvarsproblem. 

1936 - 1938   Närförsvarsutbildning endast genom skjutövningar med karbin och pistol. 

1939              Närförsvarsuppgiften ägnas endast förstrött intresse. 

1940               ... kustartilleriets behov av kvalificerade rörliga motanfallsstyrkor. 

1941              Jan F Neumüller får idén till kustjägarna. Idén kom icke på pränt, i varje fall  

                       inte i något officiellt sammanhang. 

1947-48         "Vi skulle behöva marininfanteri. - Kunde ta hand om granatkastare och  

                       raketgevär. – Särskild värnpliktskategori, särskild reservofficerslinje." - osv. 

1948               Jan F Neumüllers idé om kustjägarna på pränt.  

1950 nov        I sin bok "Vi måste ha en ny försvarsorganisation" understryker Jan   

                       Neumüller behovet av svenska commandotrupper och föreslår att de tilldelas

                       Kustartilleriet, KA under beteckningen/namnet KUSTJÄGARE.

1950   4 dec   Livligt/stormigt möte på Kustartilleriklubben betr uppsättande av   

                       kustjägarförband - "commandotrupper i Sveriges krigsmakt".

1950 15 dec   Förslag om att en mindre armé-/marinkommitté den s k commando-  

                     kommittén, skulle tillsättas, bl a med uppgift att utarbeta ett förslag till

                       försöksorganisation för amfibieskola i Stockholms skärgård. 

1952 hösten   Vid krigsövning vid Stockholms kustartilleriförsvar förekommer på B-sidan 

                       s k  marininfanterister med bl a svarta baskrar (1:a amfibiebrigadens marin-

                     kommando). 

1952 13 okt    Kustartilleriets utbildningsanstalt Närförsvarsskolan (NärfS) organiseras. 

1953 14 juni   Vid Stockholms 700-årsjubileum, gör de kommande kustjägarna en 

                       spektakulär "tjuvstart" där man stormar Skeppsholmen i en s k kustjägar- 

                       uppgift under ledning av den sedermera legendariske 

                       urkustjägarinstruktören, 

Nils-Gunnar Olivenbaum, överstelöjtnant

                      dåvarande löjtnanten Nils-Gunnar Olivenbaum. Landstigningen skedde med 

                      landstigningsbåt och helikopter. Det hela i regi av dåvarande KA-kaptenen 

                      Eric Jarneberg. Uppgiften gällde att återta Skeppsholmen och det gjordes 

                      öronbedövande av en hårddrillad amfibiestyrka från KA1. Attacken 

                      understöddes av jagare och fregatt, motortorpedbåtar och minsvepare, 

                      helikopter med grodmän samt lågsvepande Vampireplan. Under 40 minuter

                      fick de 40.000 på Skeppsholmen (med angränsande stränder, totalt cirka en kvarts 

                             miljon människor) bevittna "ett världskrigsdrama i kopia" enligt en  

                      tidningsrubrik.

1953/54         I bl a operation MARELD deltog på "fiendesidan" (B-sidan) föregångsmän  

                      till dagens kustjägare i avvikande uniforms- och förbandsbeteckningar samt 

                      med granatkastare, kanoter och helikopter. 

1954  9 jan    Överbefälharen Nils Swedlund (1898-1965) tillsätter en amfibiekommitté.

1954              Kapten Per Carleson (1917-2004),sedermera (1956-1957) chef för

                      Närförsvarsskolan (NärfS), Kungl Waxholms Kustartilleriregemente, KA1,

                      beordras till tjänstgöring vid franska commando-/amfibieskolor i Nordafrika.

                      Inspektören för Kustartilleriet, IKA, Rudolf Kolmodin (1896-1978) beordrar

                      amfibieutredningen. Denna kom att bestå av: Gunnar Eklund (1920-2010),

Bo Varenius 1918-1996, general

                      Bo Varenius (1918-1996), Stig Bjernekull (1914-2006) och Per Carleson  

                      (1917-2004) med

Eric Jarneberg 1917-2009, överste 1gr

                      Eric Jarneberg 1917-2009 som utredningens sekreterare (1955). S k 

                      närförsvarsmän utbildas på Närförsvarsskolan, NärfS, KA1.  

1955 hösten  Bertil Stjernfelt/Lennart Wockatz skriver boken: "Svenska amfibieförband -  

                      Lyx eller nödvändighet." 

Rudulf Kolmodin 1896-1978, general